Sekundærlogo

Sekundærlogo brukes på egnede flater i tilfeller der lesbarhet forbedres sammenlignet med hovedlogo (primærlogo).

Filer til nedlasting